Dr.Caner KAÇMAZ  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  

AYDINLATMA (BİLGİLENDİRME) METNİ

Bu metin, Anayasamızda, kişisel verilerin korunmasının temel insan haklarından biri olarak kabul edilmesinin bir gereği olarak  07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta ‘’ ilgili kişi ‘’ olarak tanımlanan siz hastalarımızın (veri sahiplerinin) kişisel verilerinin (özel nitelikli kişisel veriler de dahil) , yine aynı Kanun ve mevzuatta ‘’ veri sorumlusu ‘’ sıfatını haiz şirketimiz / sağlık kuruluşumuz (Dr.Caner KAÇMAZ) tarafından alınması, kaydedilmesi, saklanması, işlenmesi, güncellenmesi, aktarılması, imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi süreçleri ve bu süreçlerle ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri konusunda aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.  

 1. Veri Sorumlusu

Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz, siz hastalarının/danışanlarının kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerinde, 6698 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme ve saklama amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3 üncü maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebileceğini belirtmek isteriz.   

 • İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kanun’da ‘’ kişiyi belirli veya belirlenebilir hale getiren her türlü bilgi ‘’ olarak tanımlanan kişisel veriler, kişinin adı soyadı, TCKN, iletişim bilgileri, doğum tarihi, cinsiyeti gibi verilerdir.

Şüphesiz ki, anılan Kanunla korunması amaçlanan kişisel veriler bunlarla sınırlı değildir. Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılığa veya kişinin mağduriyetine sebep olabilecek özel nitelikteki kişisel veriler de Kanun’un koruması altında bulunmaktadır. Bu tür verilere, kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi veya dini düşünce ve inançları, adli bilgileri, biyometrik ve genetik verileri ile sağlık verileri de dahildir.

Öte yandan, yukarıda sayılan kişisel bilgilerinizin yanı sıra Şirketimize / sağlık kuruluşumuza ait işyeri, poliklinik, klinik ve araçlarda ses ve görüntü almak suretiyle elde edilen görsel işitsel verileriniz (fotoğraf, video kaydı, ses kaydı) de , Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde belirlenen sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz olarak tarafımızdan işlenmektedir.

Bunların yanı sıra, Şirketimizin / sağlık kuruluşumuzun hastası/danışanı olarak, tarafınızdan, telefon görüşmesi, elektronik yazışma, sözlü görüşme gibi çeşitli yöntemlerle tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin yanı sıra tarafımıza elektronik ortamda ya da fiziki olarak doldurarak sunduğunuz formlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, tarafımız ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler/formlar ile tarafımıza göndermiş olduğunuz postalar, faks ve mektuplar, çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız, sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı, üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlarda belirttiğiniz kişisel verileriniz de Şirketimizce / sağlık kuruluşumuzca toplanmaktadır. 

Şirketimizce / sağlık kuruluşumuzca tarafınızdan talep edilecek kişisel verilerinizin mümkün olabilecek en asgari düzeyde olmasına gayret edileceğini, bu verilerin açık ve meşru amaçlar için ve hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun biçimde işleneceğini, verilerinizin yetkisiz kişilerin eline

geçmesini önleyecek her türlü tedbirin tereddütsüz alınacağını, korunmasına azami ölçüde dikkat edileceğini, bu amaçla söz konusu verilerin periyodik olarak kontrol edileceğini, söz konusu verilerinizin işlendikleri amaca uygun bir süre için muhafaza edileceğini ve bu sürenin sonunda imha edileceğini bildiririz.

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirketimizce / sağlık kuruluşumuzca, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanacak ve izinsiz ya da yasal bir zorunluluk olmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmayacaktır. Bu bağlamda, yukarıda tanımladığımız özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizliliğine ayrıca özen gösterilecektir.

 • Kişisel Verilerin Toplanmasının Amaç ve Yöntemleri

Hastalarımızın / danışanlarımızın kişisel verileri, Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz tarafından, çeşitli hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hastalarımızın / danışanlarımızın Şirketimiz ile gerçekleştirdiği hukuki, ticari, tıbbi, idari ve tedavisel anlamda iş ve işlemlerin güvenliğinin temini, hırsızlık, dolandırıcılık gibi hukuka aykırı fiillerin önlenmesi gibi amaçlarla; tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ve Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz faaliyet alanlarında, işyerlerinde ve araçlarında bulunan Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemi vasıtasıyla otomatik yollarla toplanmaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin / sağlık kuruluşumuzun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BTK, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Şirketimizin / sağlık kuruluşumuzun ve iş ilişkisi içerisinde bulunulan kişilerin hukuki, ticari, tıbbi, idari ve tedavisel anlamda iş ve işlemlerinin güvenliğinin temini, hırsızlık, dolandırıcılık gibi hukuka aykırı fiillerin önlenmesi gibi amaçlarla ve Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak, aynı Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile (T.C. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Kuruluşları, Laboratuvar ve Merkezler, Kolluk Kuvvetleri, Mahkemeler, Bakanlıklar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, BDDK, MASAK, SGK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.  

Özel nitelikli kişisel verilerinizin ise, Yasa’dan kaynaklı istisnalar hariç olmak üzere, tarafınızın açık rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılması mümkün olmayacaktır.   

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirketimiz / sağlık kuruluşumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenecektir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.   

 • Yasal Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi hükümleri kapsamında, veri sorumlusu olan Şirketimize / sağlık kuruluşumuza başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.
 • CANER KAÇMAZ KLİNİĞİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Op. Dr. Caner Kaçmaz Kliniği (“Caner Kaçmaz Kliniği”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kvkk.gov.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. Caner KAÇMAZ

Dr. Caner KAÇMAZ Muayenehanesi

Telefon: +90 533 304 33 78

Adres: Suadiye Mah. Bağdat Cad. Pınar Apt. No:421 Daire:4 Kadıköy/İSTANBUL

E-posta  : info@drcanerkacmaz.com

İnternet adresi: www.drcanerkacmaz.com